Política de privacitat

Les presents condicions generals d’ús regulen l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web per al lloc web oficial d’Instint Tecnologies, S.L. (https://www.instint.net, d’ara endavant, el lloc web ).
El lloc web i els seus continguts han estat desenvolupats per INSTINT TECNOLOGIES, SL les dades informatives són:

Instint Tecnologies, S.L.

Carrer d’Òdena, 34, 1-1
08700 – Igualada (Barcelona)
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43132, Foli 131, Full B423278, Inscripció primera
NIF: B-65761637
Telèfon: 93 803 3499
Correu electrònic: [email protected]

Per la simple utilització del lloc web vostè adquireix la condició d’usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com a les condicions particulars que, si escau, regeixin la utilització del lloc web o dels serveis vinculats al mateix.

Obligacions de l'usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el Lloc Web així com els serveis vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d’aplicació, i, així mateix, abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets d’INSTINT, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements del lloc web i de cada un dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia INSTINT o de tercers.
Tret que fos autoritzat per INSTINT o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior.
L’usuari haurà d’utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través del lloc web i de cada un dels corresponents serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni de els materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos.
L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) d’INSTINT o dels tercers que figurin en el Lloc Web i en cada un dels diversos serveis oferts a través d’ell. Així mateix, l’usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per INSTINT o per tercers, ja sigui en el Lloc Web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.

Protecció de dades personals

A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, INSTINT informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a INSTINT i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació, formació i comercialització del servei i d’activitats relacionades amb els mateixos.
En el moment de la sol·licitud de qualsevol dels serveis vinculats al Lloc Web, INSTINT precisarà de l’usuari la recollida d’unes dades per a la prestació dels esmentats serveis. En el moment de la sol·licitud, l’usuari serà informat del caràcter necessari o facultatiu de la recollida d’aquestes dades per a la prestació del corresponent servei. No obstant això, la manca de complimentació de les dades necessàries impedirà a INSTINT prestar tots aquells altres serveis vinculats a aquestes dades.
INSTINT informa a l’usuari que té dret a exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a: Carrer d’Òdena, 34, 1-1, 08700-Igualada, Barcelona, Espanya, o per e-mail a [email protected] especificant nom i cognoms de l’usuari que ho sol·licita, nom de la societat i NIF, domicili a efectes de notificacions, i petició concreta de la sol·licitud.
Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Comunicacions

L’usuari consent que INSTINT pugui dirigir-li comunicacions comercials referides als seus productes o serveis bé per correu electrònic, per correu postal o per qualsevol altre mitjà, i pot sol·licitar en qualsevol moment el cessament en l’enviament d’aquestes comunicacions. Per a això, i per a fer qualsevol altre tipus de consulta o comentari, l’usuari podrà dirigir-se a INSTINT per e-mail a [email protected] especificant nom i cognoms de l’usuari que ho sol·licita, nom de la societat i NIF i petició concreta de la sol·licitud.

Cookies

INSTINT utilitzarà cookies per tal de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Per més informació sobre les mateixes i sobre l’ús que se’n fa en aquest lloc podeu consultar el següent enllaç: Política de cookies

Exclusió de garanties

INSTINT es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, INSTINT no pot garantir que el Lloc Web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l’usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa manera, INSTINT no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.
INSTINT actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el Lloc Web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, en els seus documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar. INSTINT no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, fiabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web. De la mateixa manera, no controla i no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc web.
INSTINT no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en llocs pertanyents o gestionats per tercers als quals l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (links) des del Lloc Web. INSTINT no controla el contingut d’aquests Lloc web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els lloc web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mismos.

Resolució

Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar, INSTINT podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de preavís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, interrompent el seu accés al lloc web o als seus corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les condicions generals o particulars que siguin d’aplicació. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que INSTINT pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del lloc web o de qualsevol dels servei s vinculats a aquest. Igualment, l’usuari mantindrà a INSTINT indemne davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra INSTINT, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part d’aquest usuari mitjançant la utilització del Lloc Web o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al que preveu les condicions generals o particulars que fossin d’aplicació.